Ejerforeningen‎ > ‎

Vedtægter og husorden

Husorden for Selandia Hus


Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 2005.

Husordenen er suppleret med vedtagelse på generalforsamlingen den 24. april 2007 (rygeforbud).Denne husorden er udarbejdet af et udvalg nedsat ved generalforsamlingen den 7. april 2004. Husordenen er underlagt foreningens vedtægter § 25. Hvis der op­står tvivl, vil det til en hver tid være vedtægterne der er gældende. De en­kel­te ejere opfordres derfor til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter.

- Fællesarealer
E/F Selandiahus består af husene Islands Brygge 63 og 65 med tilhørende fælles­areal. Fællesarealerne omfatter parkeringspladsen mellem de to bygninger og par­keringspladserne for enden af bygningerne
1. De flisebelagte arealer umiddelbart nær husene, petanque bane og legeplads ved nr. 65 samt græsplanen ved nr. 63 til­hø­rende også ejerforeningen.

Der er ansat en vicevært til at passe og vedligeholde disse arealer. Problemer med vedligeholdelsen meddeles bestyrelsen eller ejendomsinspektøren/ vice­værten.

Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne varetages af ejerforeningen. Der må således ikke males, olieres eller foretages andre arbejder på facaden, jfr. Ved­tæg­ternes § 20. Dog accepteres oliering med olie af altangulve og gelænder (vand­rette flader).

Københavns kommune har overfor bygherre pointeret, at lodrette træfacader ikke må olieres, man skal stå som "råt" træ, der med tid vil få en karakteristisk sølvgrå farve (det vil ikke gøre nogen forskel på træets levetid hvorvidt det be­handles eller ej).

Der må ikke foretages fast montering af inventar (paraboler, lamper mv.) på al­taner og vægge, jfr. vedtægternes § 20.

Vindafskærmning på altaner må kun ske ved opsætning af hærdet glas. Be­sty­rel­sen skal kontaktes, hvis man ønsker at opsætte dette.

Bestyrelsen kan give tilladelse til alle ændringer af fællesarealerne, såvel inde som ude. Alle ikke godkendte ændringer vil blive betragtet som vedtægtsbrud, og omkostninger i forbindelse med reetablering vil blive pålagt den enkelte ejer, som måtte have udført ændringen.

Der henstilles til, at man ved grilning på altaner udviser hensyn til naboer mht. røg og evt. andre gener.

E/F Selandia Hus er medlem af Grundejerforeningen Havnestaden, der ejer så­vel veje som park anlæg i havnestaden.

Der henstilles til, at man med sin færden på disse arealer bidrager til at om­rå­det forbliver ryddeligt og i den oprindeligt tiltænkte stand.

 

- Cykler
Der må ikke parkeres cykler langs bygningens facader. Cykler skal parkeres i kæl­dre eller i opstillede cykelstativer.

 

- Affald
Nedfaldsskakter er kun til husholdningsaffald. Vær opmærksom på ikke at smi­de affald i, der kan stoppe skakten. Pas på med askebægere, grillkul og andet farligt affald.

Der er papir- og papcontainere på parkeringspladsen mellem de to bygninger. Disse containere tømmes hver 14. dag. Der må ikke smides eller henstilles af­fald ved siden af containerne (det vil ikke blive fjernet af renovationsfirmaet). Så­fremt der er smidt andet affald end pap og papir i containerne, er det re­no­vationsmedarbejderens fulde ret ikke at tømme dem.

Pga. støjgener har bestyrelsen valgt ikke at opstille glascontainere. Der hen­vises til genbrugsstationer. Der er en glascontainer på Axel Heides Gade ved Netto.

Ejerforeningen har en "ringe aftale" med R98, hvilket betyder, at der med 2-3 ugers varsel kan ringes efter en storskraldsafhentning. En storskraldsafhentning er max. 3m3 og kan bestilles af ejerforeningens formand. Der informeres om af­hentningsdatoer på foreningens hjemmeside og ved opslag i opgangene. Der må ikke sættes storskrald på området tidligere end to dage før aftalt af­hent­ning.

Glas og storskrald etc. kan desuden afleveres gratis på genbrugsstationer.

Der bl. a. findes på følgende adresser:

Adresse

Åbningstider

Herjedalgade 2-4

2300 København S

Hverdage: 13.00-18.00

Weekend/helligdage: 10.00-17.00

 

- Rengøring
Rengøringen varetages af et af bestyrelsen udpeget rengøringsfirmaet efter følgende ugeplan:

  • Trapperne feje og vasks fra top til bund.

  • Der rengøres under alle dørmåtter.

  • Aftørring af balustre, gelændere, lamper, personelevator, skakte og el-skabe.

  • Spindelvæv fjernes.

  • Elevatorstol fejes og vaskes, spejl pudses, dørriller renholdes, døre aftørres - stålpleje efter behov.

Og månedligt vaskes/pudses ruder i indgangsparti. Med hensyn til oven­lys­vinduer er det aftalt, at de pudses efter bestyrelsens bestilling.

Den ugentlige rengøring finder sted om torsdagen.

 

- Støj
Huset er godt lydisoleret, men der henstilles til, at man udviser hensyn. Holder man fest henstilles der til, at man varsler naboer. Entredøren skal holdes luk­kede, og vinduer og altandøre lukkes efter midnat.

Slagboremaskiner og andre støjende maskiner må kun anvendes i følgende tidsrum:

- Hverdage 08.00-19.30

- Weekender og helligdage 09.00-16.00

 

- Opgange
Det er ikke tilladt at ryge på ejendommens indendørs fællesarealer – opgange, elevatorer, gange i kælderen og ved og i pulterrum
2.

Udsmykning af opgange betragtes som ændringer af fællesarealer. En tilladelse fra bestyrelsen kræver enighed blandt alle opgangens beboere.

Personlige ejendele må ikke placeres i opgange.

Luk ikke fremmede ind i opgangen, ej heller bude med f.eks. reklamer.

Vær opmærksom på at slukke lyset, når et område uden automatisk lysstyring (kælderen under 65) forlades. Kontroller ligeledes at døre lukkes og låses korrekt.

1 Samt 12 pladser mod Jutlandiahus – i alt 28 pladser (note indsat i 2007)

2 Formuleringen er vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2007.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
  31 Kb v. 2 10. feb. 2010 15.40 Administrator Selandia-Hus.dk
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Tinglyste vedtægter 2002.12.23 for ejerforeningen stiftet af bygherre JM Danmark i 2002  697 Kb v. 5 10. feb. 2010 15.38 Administrator Selandia-Hus.dk
Ċ
Se Download
Allonge nr. 1 til vedtægter - ændring vedr. valg af formand  73 Kb v. 4 10. feb. 2010 15.38 Administrator Selandia-Hus.dk
Ċ
Se Download
Sammenskrevne vedtægter, bemærk at de ikke er tinglyste, men sammenskrevne af den daværende formand  38 Kb v. 3 10. feb. 2010 15.39 Administrator Selandia-Hus.dk