Ejerforeningen‎ > ‎

Vedtægter og husorden

Husorden for Selandia Hus

Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 24.06.2021

Husordenen er underlagt foreningens vedtægter § 25. Hvis der op­står tvivl, vil det til en hver tid være vedtægterne, der er gældende. De en­kel­te ejere op­for­dres derfor til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter.

1. Indledning

Som beboer i Ejerforeningen Selandia Hus er du medansvarlig for at passe godt på vores ejendom og udendørsarealer. Det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt foreningens beboere og for at beskytte vores ejendom.
Med denne husorden lægges der stor vægt på og ønsket om at opretholde et godt naboskab, et roligt og attraktivt sted at bo samt at skabe mindst mulig gene na­bo­erne imellem i gensidig respekt og forståelse. Det skaber tilfredshed og tryg­hed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

2. Affald
Affald må ikke henkastes noget sted, efterlades på trapper eller anbringes andet steds end i de i gården opstillede containere.

Affaldsbortskaffelsen har ændret sig meget siden ejendommen blev taget i brug i 2003. Således er affaldsskakterne nu kun til restaffald. Affald skal sorteres i de af kommunen krævede grupper:
- Bioaffald container i gården
- Papir container i gården
- Pap container i gården
- Plast container i gården
- Metal lille container i gården
- Glas afleveres i glascontainer ved Netto i Axel Heides Gade eller på genbrugsplads*
- Elektronik lille container i gården
- Farligt affald lille, rødt affaldsskab i gården
- Storskrald og træ genbrugsplads eller ”bestilt” container
- Restaffald brug affaldsskakten eller container i gården

Der må ikke smides eller henstilles af­fald ved siden af containerne (det vil ikke blive fjernet af renovationsfirmaet). Så­fremt der er smidt andet affald i en con­tainer end det containeren er beregnet til, er det re­no­vations­medar­bej­derens fulde ret ikke at tømme den, og ejerforeningen vil få bøde herfor.
Ejerforeningen har en "ringe aftale" med renholdningsselskabet, hvilket betyder, at der med 2-3 ugers varsel kan ringes efter storskraldsafhentning. Stor­skrald­afhentning bestilles af ejerforeningens formand eller viceværten. Der informeres om af­hentningsdatoer på foreningens hjemmeside og ved opslag i opgangene. Der må ikke sættes storskrald på området tidligere end to dage før aftalt af­hent­ning.
Glas og storskrald etc. kan desuden afleveres gratis på genbrugsstationer. Der bl.a. findes på følgende adresse: Hejredalsgade 2-4, 2300 København S, åbent hverdage 13.00-18.00 og weekends og helligdage 10.00-17.00.
Vær opmærksom på, at reglerne vedr. sortering og bortskaffelse af affald æn­drer sig hurtigere, end vi fornyer husordenen. Bestyrelsen vil, når kommu­nen ændrer affaldsreglerne, hurtigst muligt sørge for, at tilpasse containere i gården til de nye regler, så hold øje med nye retningslinjer for affald fra kommunen.

3. Altaner og terrasser
Vindafskærmning på altaner og terrasser må kun ske ved opsætning af hærdet glas eller efter nærmere tilladelse fra bestyrelsen. Tilsvarende gælder for opsæt­ning af markiser, solsejl og lignende.
Der henstilles til, at man ved grillning på altaner og terrasser udviser hensyn til naboer mht. røg og evt. andre gener.
Det er ikke tilladt af ryste tæpper eller duge fra altanen, bortset fra i stue­etagen.
Altaner og terrasser må ikke anvendes til opmagasinering af affald, flyttekasser eller hårde hvidevarer.
Der må ikke foretages fastmontering af inventar, antenner, paraboler, lamper mv. på al­taner og vægge, jfr. vedtægternes § 20.


4. Bad og toilet
For at undgå tilstopning af faldstammer bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, avispapir, hygiejnebind, vatpinde og lignende må aldrig kommes i toilettet.

5. Cykler

Der må ikke parkeres cykler langs bygningens facader eller gavle. Cykler skal par­keres i kæl­drene eller i de opstillede cykelstativer. Cykler, der er defekte eller ikke bliver brugt jævnligt, skal placeres i eget kælderrum.
Hvis man har specielt dyre cykler, kan ejerne evt. opbevare dem i lejligheden. Man skal være opmærksom på ikke at beskadige vægge, trapper eller elevatorer under transport til lejligheden.

6. Elevatorer
Fejl ved elevatorer skal omgående meddeles til ejendommens vicevært, evt. bestyrelsen.

7. Fester
Man bør så vidt muligt oplyse sine naboer om ”risko” for støj efter kl. 22.00 i forbindelse med fester og lignende. Sæt en seddel op i egen og naboopgang, gerne en uge inden festen. Vis hensyn til dine naboer!
Musik skal skrues ned til et acceptabelt niveau senest kl. 24.00 og samtidig skal døre og vinduer lukkes. Et acceptabelt niveau betyder, at naboerne skal kunne sove for musikken.
Det er ikke tilladt at holde fester med høj musik hver weekend.
Føler man sig generet af en nabos støj, bør man venligt henvende sig direkte til vedkommende. Det sker ofte, at støjproblemer skyldes ubetænksomhed, eller at man ikke er opmærksom på, at man frembringer støj. Den slags problemer bør kunne ordnes i mindelighed, hvis man henvender sig til ”støjkilden.”

8. Fællesarealer
E/F Selandia Hus består af husene Islands Brygge 63 og 65 med tilhørende fælles­areal. Fællesarealerne omfatter parkeringspladsen mellem de to bygninger og par­keringspladserne for enden af bygningerne.
De flisebelagte arealer umiddelbart nær husene, petanque bane og legeplads ved nr. 65 samt græsplænen ved nr. 63 til­hø­rer også ejerforeningen.
Der er ansat en vicevært til at passe og vedligeholde disse arealer. Problemer med vedligeholdelsen meddeles til vice­værten evt. til bestyrelsen.
Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne varetages af ejerforeningen. Der må således ikke males, olieres eller foretages andre arbejder på facaden, jfr. Ved­tæg­ternes § 20, uden bestyrelsens godkendelse. Dog accepteres oliering med olie af altangulve og gelænder (vand­rette flader).
Københavns kommune har overfor bygherre pointeret, at lodrette træfacader ikke må olieres, man skal stå som "råt" træ, der med tid vil få en karakteristisk sølvgrå farve (det vil ikke gøre nogen forskel på træets levetid, hvorvidt det be­handles eller ej).
Bestyrelsen kan give tilladelse til ændringer af fællesarealerne, såvel inde som ude. Alle ikke-godkendte ændringer vil blive betragtet som vedtægtsbrud, og omkostninger i forbindelse med reetablering vil blive pålagt den enkelte ejer, som måtte have udført eller foranlediget ændringen.

9. Griseri
Kommer du, din børn eller husdyr, gæster eller håndværkere til at svine eller forurene bygningen og fællesarealer ude eller inde, har du pligt til selv af sørge for rengøring. Bestyrelsen kan i modsat fald lade rengøringen foretage på ved-kommende ejers regning.

10. Gæster
Beboere har pligt til at sørge for, at husordenen og andre gældende bestemmel­ser også over overholdes af gæster, håndværkere og andre, som man er ansvar­lig for opholder sig i ejendommen.

11. Havnestaden
Ejerforeningen er medlem af Grundejerforeningen Havnestaden, der ejer så­vel veje som parkanlæg i havnestaden.
Der henstilles til, at man med sin færden på disse arealer bidrager til at om­rå­det forbliver ryddeligt og i den oprindeligt tiltænkte stand.

12. Kæledyr
Det er tilladt af have f.eks. hund eller kat i lejlighederne under forudsætning af, at den ikke er til gene for andre. Det er tilladt at holde akvariefisk, stuefugle og dyr i bur, som f.eks. kanin eller hamster, når dette er i begrænset omfang.
Det er ikke tilladt at holde eksoktiske kæledyr som f.eks. slanger og giftige edderkopper.
Bestyrelsen kan forlange kæledyr fjernet, hvis det/de er til gene for andre.

13. Kælderrum
Alle lejligheder er tildelt et pulterrum i kælderen. Alle pulterrum er nummerere­de. De fleste pulterrum er placeret i kælderen under nr. 65; et mindre antal pulterrum er placeret i kælderen under nr. 63.

14. Opgange mv
Personlige ejendele må ikke placeres i opgange. Ifølge brandmyndighederne skal trapper holdes fri, og de må derfor ikke benyt­tes som opbevaringsplads for nogen former for skrald, sko, støvler, barne- og klapvogne, legeredskaber og cykler, rollatorer mv.
Lyskontakter må ikke blokeres.
Effekter henstillet i strid med husordenen kan fjernes af ejerforeningen uden ansvar og for ejermandens regning
Udsmykning af opgange betragtes som ændringer af fællesarealer. En tilladelse fra bestyrelsen kræver enighed blandt alle opgangens beboere.
Luk ikke fremmede ind i opgangen, der ikke vedkommer dig selv, ej heller bude med f.eks. reklamer.
Vær opmærksom på at slukke lyset, når et område uden automatisk lysstyring (kælderen under 65) forlades. Kontroller ligeledes at døre lukkes og låses korrekt.

15. Postkasser og navneskilte
Der er opsat skilte, dørskilte og på postkasser, og disse må ikke ændres til andre typer end den af bestyrelsen valgte. Er skiltet ikke korrekt, så informer vice­værten.

16. Rengøring
Rengøringen varetages af det af bestyrelsen udpegede rengøringsfirmaet efter følgende ugeplan:
Trapperne feje og vasks fra top til bund.
Der rengøres under alle dørmåtter.
Aftørring af balustre, gelændere, lamper, personelevator, skakte og el-skabe.
Spindelvæv fjernes.
Elevatorstol fejes og vaskes, spejl pudses, dørriller renholdes, døre aftørres - stålpleje efter behov.
Ruder i indgangsparti vaskes/pudses efter bestyrelsens bestilling. Tilsvarende med hensyn til oven­lys­vinduer.
Den ugentlige rengøring finder pt (2020) sted om mandagen.

17. Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på ejendommens indendørs fællesarealer – opgange, elevatorer, gange i kælderen, ved og i pulterrum samt i P-kælderen.

18. Skadedyr
Observerer du skadedyr af enhver art – rotter, kakerlakker o.l. – bedes dette omgående meldt til viceværten.

19. Snerydning
Snerydning og saltning foretages af viceværten/eksternt firma.

20. Støj
Huset er godt lydisoleret, men der henstilles til, at man udviser hensyn.
Holder man fest, henstilles der til, at man varsler naboer. Døren til opgangen skal holdes luk­ket, og vinduer og altandøre lukkes efter midnat.
Slagboremaskiner og andre støjende maskiner må kun anvendes i følgende tidsrum:
- Hverdage 08.00-19.30
- Weekender og helligdage 09.00-16.00
Vaskemaskiner og tørretumblere må kun benyttes i lejlighederne mellem kl. 7.00 og 24.00.
Tænk på dine naboer, når du ser TV eller hører musik. Det er ikke sikkert, at de vil høre det samme som dig.
Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man venligt henvende sit direkte til vedkommende. Det sker ofte, at støjproblemer skyldes ubetænksom­hed, eller at man ikke er opmærksom på, at man frembringer støj. Den slags problemer bør kunne løses i mindelighed, hvis man henvender sig til ”støj­kilden”.

21. Vedligeholdelse
Udvendig og indvendig vedligeholdelse er nærmere fastsat i vedtægternes §20 og §21, herunder fordelingen mellem fælles vedligeholdelse og vedligeholdelse, der henhører under den enkelte lejlighedsejer.
Arbejder hos ejere, der kræver stillads eller lift, forelægges bestyrelsen inden igangsættelse.

22. Ventilation
Selandia Hus er bygget med fælles ventilation. Det er ikke tilladt at ændre på ventilationens indstilling, da dette vil medføre ændringer i andre lejligheder. Det er heller ikke tilladt at gøre indgreb i ventilation, herunder opsætte egen motor.
Ventilationens ventilerne skal jævnligt rengøres.

23. Vicevært
Ejerforeningen har ansat en vicevært. Navn og telefonnummer fremgår at foreningens hjemmeside og på opslag i opgangene.
Denne husorden afløser husorden vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2005 og ændret den 27. april 2007.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se
  8. sep. 2021 10.23 Anders Bo Nielsen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Se Download
Tinglyste vedtægter 2002.12.23 for ejerforeningen stiftet af bygherre JM Danmark i 2002  697 Kb v. 5 10. feb. 2010 15.38 Administrator Selandia-Hus.dk
Ċ
Se Download
Allonge nr. 1 til vedtægter - ændring vedr. valg af formand  73 Kb v. 4 10. feb. 2010 15.38 Administrator Selandia-Hus.dk
Ċ
Se Download
Sammenskrevne vedtægter, bemærk at de ikke er tinglyste, men sammenskrevne af den daværende formand  38 Kb v. 3 10. feb. 2010 15.39 Administrator Selandia-Hus.dk